C̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼e

C̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼e

M̼ớ̼i̼ đ̼â̼y̼ m̼ộ̼t̼ c̼ặ̼p v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼  đ̼ã̼ ph̼ả̼i̼ n̼h̼ậ̼p v̼i̼ệ̼n̼ c̼ấ̼p c̼ứ̼u̼ t̼r̼o̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạn̼g d̼í̼n̼h̼ c̼h̼ặ̼t̼ v̼à̼o̼ n̼h̼a̼u̼ k̼h̼i̼ c̼ả̼ h̼a̼i̼ đ̼a̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g m̼ộ̼t̼ m̼ả̼n̼h̼ v̼ả̼i̼ c̼h̼e̼ t̼h̼â̼n̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼ c̼ặ̼p đ̼ô̼i̼ đ̼a̼n̼g l̼à̼m̼ “̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ấ̼y̼”̼ t̼h̼ì̼ đ̼ộ̼t̼ n̼h̼i̼ê̼n̼ “̼c̼ậ̼u̼ n̼h̼ỏ̼”̼ b̼ị m̼ắ̼c̼ k̼ẹt̼ l̼ại̼ t̼r̼o̼n̼g “̼c̼ô̼ b̼é̼”̼ c̼ủ̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ v̼ợ̼.̼ V̼ì̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ t̼ì̼m̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼á̼c̼h̼ x̼ử̼ l̼ý,̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g b̼u̼ộ̼c̼ ph̼ả̼i̼ gọ̼i̼ đ̼i̼ệ̼n̼ c̼h̼o̼ đ̼ộ̼i̼ c̼ấ̼p c̼ứ̼u̼.̼ C̼ặ̼p v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g s̼a̼u̼ đ̼ó̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ t̼ớ̼i̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ k̼h̼i̼ c̼ả̼ h̼a̼i̼ v̼ẫ̼n̼ đ̼a̼n̼g t̼r̼o̼n̼g t̼ư̼ t̼h̼ế̼ d̼í̼n̼h̼ c̼h̼ặ̼t̼ l̼ấ̼y̼ n̼h̼a̼u̼ v̼à̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼h̼e̼ b̼ằ̼n̼g m̼ộ̼t̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ c̼h̼ă̼n̼.̼

̼C̼á̼c̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ đ̼ề̼u̼ r̼ấ̼t̼ b̼ấ̼t̼ n̼gờ̼ v̼ớ̼i̼ t̼ì̼n̼h̼ h̼u̼ố̼n̼g n̼h̼ạy̼ c̼ả̼m̼ n̼à̼y̼.̼ S̼a̼u̼ đ̼ó̼,̼ n̼gư̼ờ̼i̼ v̼ợ̼ t̼h̼ừ̼a̼ n̼h̼ậ̼n̼ r̼ằ̼n̼g v̼ì̼ n̼gh̼i̼ n̼gờ̼ c̼h̼ồ̼n̼g n̼go̼ại̼ t̼ì̼n̼h̼ n̼ê̼n̼ đ̼ã̼ l̼é̼n̼ l̼ú̼t̼ b̼ô̼i̼ c̼h̼ấ̼t̼ gâ̼y̼ d̼ị ứ̼n̼g v̼à̼o̼ b̼a̼o̼ c̼a̼o̼ s̼u̼.̼ N̼h̼ư̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g n̼gờ̼ k̼h̼i̼ l̼à̼m̼ “̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ấ̼y̼”̼,̼ n̼gư̼ờ̼i̼ c̼h̼ồ̼n̼g đ̼ã̼ d̼ù̼n̼g đ̼ú̼n̼g c̼h̼i̼ế̼c̼ b̼a̼o̼ c̼a̼o̼ s̼u̼ đ̼ó̼,̼ k̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ “̼c̼ậ̼u̼ n̼h̼ỏ̼”̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ồ̼n̼g m̼ắ̼c̼ k̼ẹt̼ t̼r̼o̼n̼g n̼gư̼ờ̼i̼ v̼ợ̼.̼

Cặp vợ chồng người Ba Lan nhập viện vì tai nạn phòng the - 1

T̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p t̼ư̼ơ̼n̼g t̼ự̼ n̼h̼ư̼ v̼ậ̼y̼ đ̼ã̼ t̼ừ̼n̼g x̼ả̼y̼ r̼a̼ t̼ại̼ m̼ộ̼t̼ ph̼ò̼n̼g c̼ấ̼p c̼ứ̼u̼ ở̼ Đ̼à̼i̼ B̼ắ̼c̼,̼ Đ̼à̼i̼ L̼o̼a̼n̼.̼ C̼ả̼ h̼a̼i̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g l̼ầ̼n̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼i̼ê̼n̼ l̼à̼m̼ “̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ấ̼y̼”̼ n̼ê̼n̼ n̼gư̼ờ̼i̼ v̼ợ̼ r̼ấ̼t̼ l̼o̼ l̼ắ̼n̼g,̼ c̼h̼í̼n̼h̼ đ̼i̼ề̼u̼ n̼à̼y̼ đ̼ã̼ v̼ô̼ t̼ì̼n̼h̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼h̼o̼ â̼m̼ đ̼ạo̼ t̼h̼ắ̼t̼ c̼h̼ặ̼t̼ l̼ại̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ “̼c̼ậ̼u̼ n̼h̼ỏ̼”̼ m̼ắ̼c̼ k̼ẹt̼ l̼ại̼.̼ C̼u̼ố̼i̼ c̼ù̼n̼g c̼á̼c̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ ph̼ả̼i̼ gi̼ú̼p n̼gư̼ờ̼i̼ v̼ợ̼ t̼h̼ư̼ gi̼ã̼n̼ t̼h̼ì̼ c̼ả̼ h̼a̼i̼ m̼ớ̼i̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ t̼h̼o̼á̼t̼ r̼a̼ k̼h̼ỏ̼i̼.̼

̼V̼ề̼ v̼ấ̼n̼ đ̼ề̼ n̼à̼y̼,̼ c̼á̼c̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ c̼ũ̼n̼g n̼h̼ắ̼c̼ n̼h̼ở̼ r̼ằ̼n̼g n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼gư̼ờ̼i̼ t̼h̼í̼c̼h̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g t̼ư̼ t̼h̼ế̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ đ̼ặ̼c̼ b̼i̼ệ̼t̼,̼ h̼o̼ặ̼c̼ m̼u̼ố̼n̼ t̼ì̼m̼ c̼ả̼m̼ gi̼á̼c̼ m̼ạn̼h̼ n̼ê̼n̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g n̼h̼ữ̼n̼g v̼ậ̼t̼ t̼r̼ợ̼ gi̼ú̼p n̼h̼ằ̼m̼ l̼à̼m̼ t̼ă̼n̼g h̼ư̼n̼g ph̼ấ̼n̼.̼ N̼h̼ữ̼n̼g đ̼i̼ề̼u̼ n̼à̼y̼ r̼ấ̼t̼ d̼ễ̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạn̼g k̼ẹt̼ c̼ậ̼u̼ n̼h̼ỏ̼,̼ m̼ộ̼t̼ c̼h̼ú̼t̼ b̼ấ̼t̼ c̼ẩ̼n̼ s̼ẽ̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ c̼h̼ả̼y̼ m̼á̼u̼ c̼á̼c̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ n̼h̼ư̼ t̼ử̼ c̼u̼n̼g v̼à̼ b̼u̼ồ̼n̼g t̼r̼ứ̼n̼g.̼

̼M̼ắ̼c̼ k̼ẹt̼ “̼c̼ậ̼u̼ n̼h̼ỏ̼”̼ k̼h̼i̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ l̼i̼ệ̼u̼ k̼h̼i̼ n̼à̼o̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼?̼

̼T̼a̼i̼ n̼ạn̼ n̼à̼y̼ r̼ấ̼t̼ h̼i̼ế̼m̼ k̼h̼i̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ t̼r̼o̼n̼g q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼.̼ N̼ó̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ gâ̼y̼ r̼a̼ k̼h̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼ữ̼ đ̼ạt̼ k̼h̼o̼á̼i̼ c̼ả̼m̼,̼ â̼m̼ đ̼ạo̼ c̼o̼ t̼h̼ắ̼t̼ m̼ạn̼h̼ v̼à̼ k̼ẹp c̼ứ̼n̼g d̼ư̼ơ̼n̼g v̼ậ̼t̼ c̼ủ̼a̼ n̼a̼m̼ gi̼ớ̼i̼ ở̼ t̼r̼o̼n̼g v̼à̼ gâ̼y̼ đ̼a̼u̼ c̼h̼o̼ c̼ả̼ h̼a̼i̼.̼ T̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạn̼g k̼ẹt̼ c̼ứ̼n̼g c̼ó̼ t̼h̼ể̼ d̼u̼y̼ t̼r̼ì̼ c̼o̼ t̼h̼ắ̼t̼ n̼h̼ư̼ t̼h̼ế̼ t̼r̼o̼n̼g m̼ộ̼t̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ v̼à̼i̼ ph̼ú̼t̼ l̼à̼m̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ r̼ú̼t̼ d̼ư̼ơ̼n̼g v̼ậ̼t̼ r̼a̼ đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

blank

C̼o̼ t̼h̼ắ̼t̼ â̼m̼ đ̼ạo̼ l̼à̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ c̼h̼ứ̼n̼g x̼ả̼y̼ r̼a̼ ở̼ ph̼ụ̼ n̼ữ̼ k̼h̼i̼ â̼m̼ đ̼ạo̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼ư̼ợ̼n̼g c̼o̼ t̼h̼ắ̼t̼ t̼r̼o̼n̼g q̼u̼á̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼.̼ Đ̼â̼y̼ l̼à̼ t̼r̼ạn̼g t̼h̼á̼i̼ c̼o̼ t̼h̼ắ̼t̼ m̼ạc̼h̼ v̼à̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼h̼ủ̼ ý c̼ủ̼a̼ c̼á̼c̼ c̼ơ̼ gầ̼n̼ â̼m̼ h̼ộ̼.̼ T̼r̼ạn̼g t̼h̼á̼i̼ n̼à̼y̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ k̼h̼i̼ đ̼ư̼a̼ b̼ấ̼t̼ c̼ứ̼ m̼ộ̼t̼ v̼ậ̼t̼ l̼ạ v̼à̼o̼ â̼m̼ đ̼ạo̼ l̼à̼m̼ c̼h̼o̼ l̼ỗ̼ n̼go̼à̼i̼ c̼ủ̼a̼ â̼m̼ đ̼ạo̼ c̼o̼ c̼h̼ặ̼t̼ l̼ại̼.̼

̼N̼gư̼ờ̼i̼ ph̼ụ̼ n̼ữ̼ b̼ị c̼h̼ứ̼n̼g b̼ệ̼n̼h̼ n̼à̼y̼ s̼ẽ̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ l̼à̼m̼ “̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ấ̼y̼”̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼o̼ặ̼c̼ r̼ấ̼t̼ đ̼a̼u̼ k̼h̼i̼ c̼ố̼ gắ̼n̼g t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼.̼ C̼h̼ứ̼n̼g c̼o̼ t̼h̼ắ̼t̼ â̼m̼ đ̼ạo̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ d̼ư̼ơ̼n̼g v̼ậ̼t̼ c̼ủ̼a̼ n̼gư̼ờ̼i̼ đ̼à̼n̼ ô̼n̼g b̼ị m̼ắ̼c̼ k̼ẹt̼ d̼ẫ̼n̼ đ̼ế̼n̼ v̼i̼ệ̼c̼ h̼a̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ r̼ơ̼i̼ v̼à̼o̼ t̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạn̼g n̼a̼m̼ n̼ữ̼ d̼í̼n̼h̼ l̼i̼ề̼n̼ t̼h̼e̼o̼ k̼i̼ể̼u̼ “̼d̼í̼n̼h̼ n̼h̼ư̼ s̼a̼m̼”̼.̼ T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼ v̼ề̼ gó̼c̼ đ̼ộ̼ s̼i̼n̼h̼ l̼ý,̼ v̼i̼ệ̼c̼ n̼à̼y̼ k̼h̼ó̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ d̼o̼ n̼gư̼ờ̼i̼ ph̼ụ̼ n̼ữ̼ t̼u̼y̼ b̼ị c̼o̼ t̼h̼ắ̼t̼ â̼m̼ đ̼ạo̼ b̼ộ̼c̼ ph̼á̼t̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g gi̼ã̼n̼ r̼a̼ n̼h̼ư̼n̼g d̼ư̼ơ̼n̼g v̼ậ̼t̼ c̼ủ̼a̼ n̼a̼m̼ gi̼ớ̼i̼ t̼h̼ì̼ h̼o̼à̼n̼ t̼o̼à̼n̼ c̼ó̼ t̼h̼ể̼ t̼h̼u̼ n̼h̼ỏ̼ v̼à̼ t̼h̼o̼á̼t̼ r̼a̼

̼C̼ă̼n̼ b̼ệ̼n̼h̼ n̼à̼y̼ ả̼n̼h̼ h̼ư̼ở̼n̼g t̼ừ̼ 0̼,̼5̼-̼1̼%̼ ph̼ụ̼ n̼ữ̼ t̼r̼ê̼n̼ t̼h̼ế̼ gi̼ớ̼i̼.̼ N̼gư̼ờ̼i̼ m̼ắ̼c̼ b̼ệ̼n̼h̼ s̼ẽ̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ k̼i̼ể̼m̼ s̼o̼á̼t̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ n̼ó̼ v̼à̼ gâ̼y̼ c̼ả̼n̼ t̼r̼ở̼ c̼h̼o̼ v̼i̼ệ̼c̼ q̼u̼a̼n̼ h̼ệ̼ t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ c̼ũ̼n̼g n̼h̼ư̼ s̼ử̼ d̼ụ̼n̼g b̼ă̼n̼g v̼ệ̼ s̼i̼n̼h̼ t̼a̼m̼po̼n̼.̼ C̼ơ̼n̼ đ̼a̼u̼ c̼h̼ỉ̼ x̼ả̼y̼ r̼a̼ k̼h̼i̼ c̼ó̼ s̼ự̼ t̼h̼â̼m̼ n̼h̼ậ̼p v̼à̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g b̼i̼ế̼n̼ m̼ấ̼t̼ s̼a̼u̼ k̼h̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g c̼ó̼ s̼ự̼ t̼h̼â̼m̼ n̼h̼ậ̼p n̼h̼ư̼n̼g k̼h̼ô̼n̼g ph̼ả̼i̼ l̼u̼ô̼n̼ l̼u̼ô̼n̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ t̼h̼ự̼c̼ t̼ế̼,̼ c̼á̼c̼ b̼á̼c̼ s̼ĩ̼ v̼ẫ̼n̼ c̼h̼ư̼a̼ b̼i̼ế̼t̼ n̼gu̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ gâ̼y̼ r̼a̼ c̼h̼ứ̼n̼g c̼o̼ t̼h̼ắ̼t̼ â̼m̼ đ̼ạo̼ l̼à̼ gì̼.̼ T̼ì̼n̼h̼ t̼r̼ạn̼g n̼à̼y̼ c̼ó̼ l̼i̼ê̼n̼ q̼u̼a̼n̼ đ̼ế̼n̼ v̼i̼ệ̼c̼ b̼ị l̼ạm̼ d̼ụ̼n̼g t̼ì̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ t̼r̼o̼n̼g q̼u̼á̼ k̼h̼ứ̼ h̼o̼ặ̼c̼ c̼h̼ấ̼n̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g,̼ q̼u̼a̼ s̼ự̼ gi̼a̼o̼ h̼ợ̼p đ̼a̼u̼ đ̼ớ̼n̼ v̼à̼ c̼á̼c̼ y̼ế̼u̼ t̼ố̼ c̼ả̼m̼ x̼ú̼c̼.̼ T̼r̼o̼n̼g m̼ộ̼t̼ s̼ố̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g h̼ợ̼p,̼ k̼h̼ô̼n̼g t̼h̼ể̼ t̼ì̼m̼ r̼a̼ n̼gu̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ t̼r̼ự̼c̼ t̼i̼ế̼p.̼

Bình luận của bạn