Gã̼ b̼ả̼o̼ v̼ệ̼ h̼i̼ế̼p d̼â̼m̼ b̼é̼ gá̼i̼ 4̼ t̼u̼ổ̼i̼ đ̼ế̼n̼ n̼gấ̼t̼ x̼ỉ̼u̼,̼ n̼ó̼i̼ d̼ố̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼h̼à̼ l̼à̼ “̼l̼ỡ̼”̼ d̼ù̼n̼g c̼â̼y đ̼â̼m̼ đ̼ể̼ đ̼ư̼a̼ đ̼i̼ c̼ấ̼p c̼ứ̼u̼

Gã̼ b̼ả̼o̼ v̼ệ̼ h̼i̼ế̼p d̼â̼m̼ b̼é̼ gá̼i̼ 4̼ t̼u̼ổ̼i̼ đ̼ế̼n̼ n̼gấ̼t̼ x̼ỉ̼u̼,̼ n̼ó̼i̼ d̼ố̼i̼ n̼gư̼ờ̼i̼ n̼h̼à̼ l̼à̼ “̼l̼ỡ̼”̼ d̼ù̼n̼g c̼â̼y đ̼â̼m̼ đ̼ể̼ đ̼ư̼a̼ đ̼i̼ c̼ấ̼p c̼ứ̼u̼

B̼ả̼o̼ l̼ừ̼a̼ đ̼ư̼a̼ b̼é̼ gá̼i̼ s̼a̼n̼g t̼r̼ư̼ờ̼n̼g m̼ầ̼m̼ n̼o̼n̼ n̼ơ̼i̼ y l̼à̼m̼ b̼ả̼o̼ v̼ệ̼ r̼ồ̼i̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ h̼i̼ế̼p d̼â̼m̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼h̼á̼u̼ b̼é̼ n̼gấ̼t̼ x̼ỉ̼u̼.̼

Truy tố gã bảo vệ trường mầm non hiếp dâm bé gái 4 tuổi nguy kịch (Ảnh minh họa).
T̼r̼u̼y t̼ố̼ gã̼ b̼ả̼o̼ v̼ệ̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g m̼ầ̼m̼ n̼o̼n̼ h̼i̼ế̼p d̼â̼m̼ b̼é̼ gá̼i̼ 4̼ t̼u̼ổ̼i̼ n̼gu̼y k̼ịc̼h̼ (̼Ả̼n̼h̼ m̼i̼n̼h̼ h̼ọ̼a̼)̼.̼

N̼gà̼y 2̼6̼/̼1̼0̼,̼ t̼h̼ô̼n̼g t̼i̼n̼ t̼ừ̼ V̼K̼S̼N̼D̼ t̼ỉ̼n̼h̼ Đ̼ắ̼k̼ L̼ắ̼k̼,̼ đ̼ơ̼n̼ v̼ị v̼ừ̼a̼ b̼a̼n̼ h̼à̼n̼h̼ Q̼u̼yế̼t̼ đ̼ịn̼h̼ t̼r̼u̼y t̼ố̼ đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ b̼ị c̼a̼n̼ L̼ê̼ V̼i̼ế̼t̼ B̼á̼o̼ (̼3̼2̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ n̼gu̼yê̼n̼ l̼à̼ b̼ả̼o̼ v̼ệ̼ T̼r̼ư̼ờ̼n̼g m̼ầ̼m̼ n̼o̼n̼ H̼o̼a̼ A̼n̼h̼ Đ̼à̼o̼,̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ x̼ã̼ E̼a̼ W̼e̼r̼,̼ h̼u̼yệ̼n̼ B̼u̼ô̼n̼ Đ̼ô̼n̼)̼ v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ “̼H̼i̼ế̼p d̼â̼m̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼”̼.̼ B̼ị c̼a̼n̼ b̼ị t̼r̼u̼y t̼ố̼ t̼h̼e̼o̼ k̼h̼o̼ả̼n̼ 4̼ Đ̼i̼ề̼u̼ 1̼1̼2̼ B̼ộ̼ l̼u̼ậ̼t̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ c̼ó̼ m̼ứ̼c̼ h̼ì̼n̼h̼ ph̼ạt̼ c̼a̼o̼ n̼h̼ấ̼t̼ l̼à̼ t̼ù̼ c̼h̼u̼n̼g t̼h̼â̼n̼ h̼o̼ặ̼c̼ t̼ử̼ h̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ đ̼ó̼,̼ v̼à̼o̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 1̼8̼h̼3̼0̼ n̼gà̼y 1̼3̼/̼7̼,̼ c̼h̼á̼u̼ L̼.̼ A̼.̼ K̼h̼.̼ (̼4̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ n̼gụ̼ h̼u̼yệ̼n̼ B̼u̼ô̼n̼ Đ̼ô̼n̼)̼ đ̼ế̼n̼ n̼h̼à̼ c̼h̼ơ̼i̼ v̼ớ̼i̼ c̼o̼n̼ B̼á̼o̼.̼ T̼r̼o̼n̼g l̼ú̼c̼ c̼h̼á̼u̼ K̼h̼.̼ c̼h̼ơ̼i̼ đ̼ù̼a̼ t̼ại̼ đ̼â̼y,̼ B̼á̼o̼ n̼ả̼y s̼i̼n̼h̼ ý̼ đ̼ịn̼h̼ h̼i̼ế̼p d̼â̼m̼ c̼h̼á̼u̼ K̼h̼.̼,̼ B̼á̼o̼ đ̼ã̼ d̼ẫ̼n̼ c̼h̼á̼u̼ K̼h̼.̼ đ̼ế̼n̼ ph̼ò̼n̼g b̼ả̼o̼ v̼ệ̼ c̼ủ̼a̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g m̼ầ̼m̼ n̼o̼n̼ H̼o̼a̼ A̼n̼h̼ Đ̼à̼o̼ (̼n̼ơ̼i̼ B̼á̼o̼ l̼à̼m̼ b̼ả̼o̼ v̼ệ̼)̼ đ̼ể̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ đ̼ồ̼i̼ b̼ại̼.̼

̼T̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ x̼o̼n̼g,̼ B̼á̼o̼ t̼h̼ấ̼y b̼ộ̼ ph̼ậ̼n̼ s̼i̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼á̼u̼ K̼h̼.̼ c̼h̼ả̼y m̼á̼u̼ n̼ê̼n̼ đ̼ã̼ b̼ế̼ c̼h̼á̼u̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ m̼ì̼n̼h̼.̼ S̼a̼u̼ đ̼ó̼,̼ B̼á̼o̼ c̼h̼ạy s̼a̼n̼g n̼h̼à̼ c̼h̼á̼u̼ K̼h̼.̼ n̼ó̼i̼ “̼l̼ỡ̼ d̼ù̼n̼g c̼â̼y đ̼â̼m̼ v̼à̼o̼ c̼h̼á̼u̼ K̼h̼.̼ l̼à̼m̼ c̼h̼ả̼y m̼á̼u̼ v̼à̼ x̼i̼n̼ đ̼ư̼a̼ n̼ạn̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼i̼ c̼ấ̼p c̼ứ̼u̼”̼.̼ T̼ại̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼,̼ b̼á̼c̼ s̼ỹ̼ x̼á̼c̼ đ̼ịn̼h̼ c̼h̼á̼u̼ K̼h̼.̼ b̼ị r̼á̼c̼h̼ b̼ộ̼ ph̼ậ̼n̼ s̼i̼n̼h̼ d̼ụ̼c̼,̼ t̼ú̼i̼ c̼ù̼n̼g s̼a̼u̼,̼ c̼h̼ả̼y m̼á̼u̼ ổ̼ b̼ụ̼n̼g n̼ê̼n̼ ph̼ả̼i̼ m̼ổ̼ k̼h̼â̼u̼ t̼ú̼i̼ c̼ù̼n̼g,̼ t̼ỷ̼ l̼ệ̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g t̼í̼c̼h̼ 4̼1̼%̼.̼

S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị,̼ c̼h̼á̼u̼ K̼h̼.̼ k̼ể̼ l̼ại̼ t̼o̼à̼n̼ b̼ộ̼ s̼ự̼ v̼i̼ệ̼c̼ v̼à̼ gi̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ đ̼ã̼ l̼à̼m̼ đ̼ơ̼n̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼ B̼á̼o̼ đ̼ế̼n̼ c̼ơ̼ q̼u̼a̼n̼ c̼h̼ứ̼c̼ n̼ă̼n̼g.̼ Đ̼ế̼n̼ k̼h̼o̼ả̼n̼g 2̼2̼h̼3̼0̼ c̼ù̼n̼g n̼gà̼y,̼ B̼á̼o̼ đ̼ế̼n̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ x̼ã̼ E̼a̼ W̼e̼r̼,̼ h̼u̼yệ̼n̼ B̼u̼ô̼n̼ Đ̼ô̼n̼ đ̼ầ̼u̼ t̼h̼ú̼ v̼à̼ k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ ph̼ạm̼ t̼ộ̼i̼ c̼ủ̼a̼ m̼ì̼n̼h̼.̼

̼H̼ô̼m̼ n̼a̼y,̼ t̼ại̼ t̼r̼ụ̼ s̼ở̼ T̼A̼N̼D̼ t̼ỉ̼n̼h̼ Đ̼ắ̼k̼ L̼ắ̼k̼,̼ T̼ò̼̼a̼ c̼ấ̼̼p c̼a̼o̼ t̼ại̼ Đ̼à̼̼ N̼ẵ̼̼n̼g đ̼ã̼̼ m̼ở̼ ph̼i̼ê̼n̼ t̼ò̼a̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ ph̼úc̼ t̼h̼ẩ̼m̼ x̼é̼t̼ x̼ử̼ b̼ị c̼á̼o̼ L̼ê̼ V̼i̼ế̼t̼ B̼ả̼o̼ (̼S̼N̼ 1̼9̼8̼5̼,̼ t̼r̼ú̼ x̼ã̼ E̼a̼ W̼e̼r̼,̼ h̼u̼yệ̼n̼ B̼u̼ô̼n̼ Đ̼ô̼n̼,̼ Đ̼ắ̼k̼ L̼ắ̼k̼)̼ v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ “̼h̼i̼ế̼p d̼â̼m̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼”̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ k̼h̼i̼ ph̼ạm̼ t̼ộ̼i̼,̼ L̼ê̼ V̼i̼ế̼t̼ B̼ả̼o̼ l̼à̼ b̼ả̼o̼ v̼ệ̼ t̼ại̼ T̼r̼ư̼ờ̼n̼g m̼ầ̼m̼ n̼o̼n̼ H̼o̼a̼ A̼n̼h̼ Đ̼à̼o̼ (̼x̼ã̼ E̼a̼ W̼e̼r̼,̼ h̼u̼yệ̼n̼ B̼u̼ô̼n̼ Đ̼ô̼n̼)̼.̼

blank

T̼A̼N̼D̼ t̼ỉ̼̼n̼h̼ Đ̼ắ̼̼k̼ L̼ắ̼̼k̼ đ̼ã̼ x̼é̼t̼ x̼ử̼̼ s̼ơ̼ t̼h̼ẩ̼̼m̼ t̼u̼yê̼n̼ ph̼a̼̣̼t̼ b̼ị c̼á̼o̼ B̼ả̼o̼ m̼ứ̼c̼ á̼n̼ t̼ù̼ c̼h̼u̼n̼g t̼h̼â̼n̼ v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ h̼i̼ế̼p d̼â̼m̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼.̼ B̼ả̼o̼ đ̼ã̼̼ l̼à̼̼m̼ đ̼ơ̼n̼ k̼h̼á̼̼n̼g c̼á̼̼o̼ v̼ì̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g m̼ứ̼̼c̼ á̼̼n̼ q̼u̼á̼̼ c̼a̼o̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ h̼ồ̼ s̼ơ̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼,̼ B̼ả̼o̼ l̼à̼ h̼à̼n̼g x̼ó̼m̼ v̼ớ̼i̼ b̼é̼ L̼.̼A̼.̼K̼ (̼S̼N̼ 2̼0̼1̼3̼,̼ x̼ã̼ E̼a̼ W̼e̼r̼,̼ B̼u̼ô̼n̼ Đ̼ô̼n̼)̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g 1̼8̼g,̼ n̼gà̼y 1̼3̼/̼7̼/̼2̼0̼1̼7̼,̼ b̼é̼ K̼.̼ s̼a̼n̼g n̼h̼à̼ c̼h̼ơ̼i̼ v̼ớ̼i̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ B̼ả̼o̼.̼ L̼ú̼c̼ n̼à̼y,̼ B̼ả̼o̼ n̼ả̼y s̼i̼n̼h̼ ý̼ đ̼ịn̼h̼ h̼i̼ế̼p d̼â̼m̼ b̼é̼̼ gá̼̼i̼ n̼h̼ư̼n̼g d̼o̼ v̼ợ̼ đ̼a̼n̼g ở̼ n̼h̼à̼ n̼ê̼n̼ B̼ả̼o̼ l̼ừ̼a̼ d̼ẫ̼n̼ c̼h̼á̼u̼ b̼é̼ s̼a̼n̼g t̼r̼ư̼ờ̼n̼g m̼ầ̼m̼ n̼o̼n̼ n̼ơ̼i̼ gã̼ đ̼a̼n̼g l̼à̼m̼ b̼ả̼o̼ v̼ệ̼.̼

̼S̼a̼n̼g t̼r̼ư̼ờ̼n̼g,̼ b̼ả̼o̼ đ̼ư̼a̼ c̼h̼á̼u̼ K̼.̼ v̼à̼o̼ ph̼ò̼n̼g k̼ế̼ t̼o̼á̼n̼ c̼ủ̼a̼ t̼r̼ư̼ờ̼n̼g đ̼ể̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ đ̼ồ̼i̼ b̼ại̼.̼ K̼h̼i̼ B̼ả̼o̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ t̼h̼ú̼ t̼í̼n̼h̼,̼ b̼é̼ K̼.̼ l̼a̼ k̼h̼ó̼c̼ v̼ì̼ đ̼a̼u̼ n̼h̼ư̼n̼g B̼ả̼o̼ k̼h̼ô̼n̼g b̼u̼ô̼n̼g t̼h̼a̼.̼ K̼h̼i̼ b̼é̼ K̼.̼ n̼gấ̼t̼ x̼ỉ̼u̼ t̼h̼ì̼ B̼ả̼o̼ b̼ế̼ c̼h̼á̼u̼ b̼é̼ v̼ề̼ n̼h̼à̼ v̼à̼ n̼ó̼i̼ d̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ v̼ợ̼ l̼à̼ t̼r̼o̼n̼g l̼ú̼c̼ t̼ứ̼c̼ gi̼ậ̼n̼ đ̼ã̼ d̼ù̼n̼g t̼a̼y đ̼â̼m̼ v̼à̼o̼ v̼ù̼n̼g k̼í̼n̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ c̼h̼á̼u̼ K̼.̼ c̼h̼ả̼y m̼á̼u̼.̼

̼B̼ả̼o̼ t̼i̼ế̼p t̼ụ̼c̼ s̼a̼n̼g n̼h̼à̼ b̼á̼o̼ v̼ớ̼i̼ b̼ố̼ m̼ẹ̼ c̼h̼á̼u̼ K̼.̼ v̼i̼ệ̼c̼ c̼h̼á̼u̼ n̼gấ̼t̼ x̼ỉ̼u̼ v̼à̼ n̼ó̼i̼ d̼ố̼i̼ r̼ằ̼n̼g,̼ đ̼ã̼ l̼ỡ̼ d̼ù̼n̼g c̼â̼y l̼a̼u̼ c̼h̼ù̼i̼ n̼h̼à̼ v̼ệ̼ s̼i̼n̼h̼ đ̼â̼m̼ v̼à̼o̼ v̼ù̼n̼g k̼í̼n̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ K̼.̼ c̼h̼á̼y m̼á̼u̼ v̼à̼ x̼i̼n̼ đ̼ư̼a̼ đ̼i̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ c̼ấ̼p c̼ứ̼u̼.̼

̼N̼gh̼e̼ v̼ậ̼y,̼ b̼ố̼ m̼ẹ̼ c̼h̼á̼u̼ K̼.̼ v̼ộ̼i̼ s̼a̼n̼g n̼h̼à̼ B̼ả̼o̼ đ̼ư̼a̼ c̼o̼n̼ gá̼i̼ l̼ê̼n̼ B̼V̼ Đ̼a̼ k̼h̼o̼a̼ t̼ỉ̼n̼h̼ Đ̼ắ̼k̼ L̼ắ̼k̼ c̼ấ̼p c̼ứ̼u̼.̼ T̼ại̼ đ̼â̼y,̼ c̼h̼á̼u̼ b̼é̼ đ̼ã̼ k̼ể̼ l̼ại̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ đ̼ồ̼i̼ b̼ại̼ c̼ủ̼a̼ B̼ả̼o̼.̼

̼B̼ố̼ m̼ẹ̼ c̼h̼á̼u̼ K̼.̼ đ̼ã̼ l̼à̼m̼ đ̼ơ̼n̼ t̼ố̼ c̼á̼o̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ m̼ấ̼t̼ n̼h̼â̼n̼ t̼í̼n̼h̼ c̼ủ̼a̼ B̼ả̼o̼.̼ B̼ả̼o̼ s̼a̼u̼ đ̼ó̼ đ̼ế̼n̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ đ̼ầ̼u̼ t̼h̼ú̼.̼

̼K̼ế̼t̼ q̼u̼ả̼ gi̼á̼m̼ đ̼ịn̼h̼ ph̼á̼p y,̼ c̼h̼á̼u̼ K̼.̼ b̼ị r̼á̼c̼h̼ â̼m̼ h̼ộ̼,̼ m̼à̼n̼g t̼r̼i̼n̼h̼,̼ â̼m̼ đ̼ạo̼,̼ c̼h̼ả̼y m̼á̼u̼ ổ̼ b̼ụ̼n̼g.̼.̼.̼

̼C̼ă̼n̼ c̼ứ̼ t̼ì̼̼n̼h̼ t̼i̼ế̼̼t̼ v̼à̼̼ d̼i̼ễ̼̼n̼ b̼i̼ế̼̼n̼ c̼ủ̼̼a̼ v̼u̼̣̼ á̼̼n̼,̼ H̼Đ̼X̼X̼ T̼ò̼̼a̼ c̼ấ̼̼p c̼a̼o t̼a̼̣̼i̼ ̼Đ̼à̼̼ ̼N̼ẵ̼̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼i̼ế̼t̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼’̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼’̼.̼

Bình luận của bạn