T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ị̼c̼h̼

T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ị̼c̼h̼

T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ổ̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼ừ̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼0̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼9̼6̼.̼
̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼2̼/̼1̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼B̼a̼n̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼s̼ự̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼0̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ổ̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼ừ̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼u̼ế̼)̼,̼ ̼t̼h̼ọ̼ ̼9̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼.̼̼”̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ổ̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼ừ̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼0̼0̼:̼0̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼/̼2̼0̼2̼2̼ ̼(̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼C̼h̼ạ̼p̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ử̼u̼)̼,̼ ̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼N̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ú̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼T̼ổ̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼ừ̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼â̼u̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ổ̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼á̼m̼ ̼m̼ư̼ơ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼”̼,̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼õ̼.̼

Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch | Báo Dân trí

̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼B̼ả̼o̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼B̼í̼n̼h̼ ̼D̼ầ̼n̼ ̼(̼1̼9̼2̼6̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ừ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼H̼u̼ế̼.̼̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼4̼2̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼ổ̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼ừ̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼C̼h̼â̼n̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼a̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ă̼n̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ơ̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼L̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼ỷ̼.̼

̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼á̼i̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼”̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼”̼ ̼(̼e̼n̼g̼a̼g̼e̼d̼ ̼B̼u̼d̼d̼h̼i̼s̼m̼)̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼:̼ ̼L̼o̼t̼u̼s̼ ̼i̼n̼ ̼a̼ ̼S̼e̼a̼ ̼o̼f̼ ̼F̼i̼r̼e̼,̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼.̼

Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼(̼T̼h̼e̼ ̼B̼u̼d̼d̼h̼i̼s̼t̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼S̼.̼T̼S̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼J̼o̼h̼n̼ ̼P̼o̼w̼e̼r̼s̼ ̼(̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Ú̼c̼)̼ ̼d̼o̼ ̼N̼h̼à̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼R̼o̼u̼t̼l̼e̼d̼g̼e̼ ̼W̼o̼r̼l̼d̼s̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼3̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼(̼B̼ụ̼t̼)̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼2̼.̼5̼0̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼a̼ ̼M̼â̼u̼ ̼n̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼1̼0̼.̼
̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼L̼a̼i̼ ̼L̼ạ̼t̼ ̼M̼a̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼s̼á̼c̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼0̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼m̼â̼y̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼.̼.̼.̼

S̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼4̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼5̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼ ̼v̼à̼ ̼2̼0̼0̼8̼.̼

Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch

̼Đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼a̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼”̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼C̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼ế̼ ̼G̼i̼ả̼i̼ ̼o̼a̼n̼”̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼o̼a̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼V̼e̼s̼a̼k̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼.̼̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼-̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼ã̼o̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼ ̼K̼ỳ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼“̼k̼ỳ̼ ̼d̼i̼ệ̼u̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼,̼ ̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼ừ̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼L̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼T̼ừ̼ ̼H̼i̼ế̼u̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ù̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼

̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼l̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼t̼h̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ề̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ù̼a̼.̼̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼í̼c̼h̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ ̼t̼ă̼n̼g̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼ổ̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼ừ̼ ̼H̼i̼ế̼u̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ệ̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼:̼ ̼”̼N̼ế̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼t̼h̼á̼p̼ ̼m̼ộ̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼.̼ ̼T̼ố̼n̼ ̼k̼é̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼.̼ ̼T̼ố̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼D̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼.̼̼T̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼T̼h̼i̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼à̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ề̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ề̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼”̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼a̼

Bình luận của bạn