V̼ừ̼a̼ ̼X̼o̼n̼g̼:̼ ̼V̼K̼S̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼á̼n̼ ̼t̼.ử̼

V̼ừ̼a̼ ̼X̼o̼n̼g̼:̼ ̼V̼K̼S̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼á̼n̼ ̼t̼.ử̼

X̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼r̼u̼n̼g̼ H̼u̼y̼ê̼n̼ 5̼ l̼ầ̼n̼ b̼ạ̼o̼ h̼à̼n̼h̼,̼ g̼â̼y̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼í̼c̼h̼ c̼h̼o̼ b̼é̼ g̼á̼i̼ 3̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ó̼ c̼ó̼ v̼i̼ệ̼c̼ đ̼ó̼n̼g̼ 1̼0̼ c̼á̼i̼ đ̼i̼n̼h̼ v̼à̼o̼ đ̼ầ̼u̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼,̼ V̼i̼ệ̼n̼ K̼i̼ể̼m̼ s̼á̼t̼ đ̼ã̼ đ̼ề̼ n̼g̼h̼ị̼ m̼ứ̼c̼ á̼n̼ t̼ử̼ h̼ì̼n̼h̼ v̼ớ̼i̼ b̼ị̼ c̼á̼o̼.̼

VKS đề nghị án tử hình cho kẻ đóng 10 cái đinh vào đầu bé gái 3 tuổi

V̼ớ̼i̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ g̼â̼y̼ r̼a̼ c̼á̼i̼ c̼h̼ế̼t̼ c̼h̼o̼ b̼é̼ g̼á̼i̼ 3̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼r̼u̼n̼g̼ H̼u̼y̼ê̼n̼ (̼đ̼ứ̼n̼g̼ t̼r̼ư̼ớ̼c̼ b̼ụ̼c̼ k̼h̼a̼i̼ b̼á̼o̼)̼ b̼ị̼ đ̼ề̼ n̼g̼h̼ị̼ m̼ứ̼c̼ á̼n̼ c̼a̼o̼ n̼h̼ấ̼t̼.̼ Ả̼n̼h̼:̼ V̼.̼D̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ 1̼3̼.̼1̼0̼,̼ đ̼ạ̼i̼ d̼i̼ệ̼n̼ V̼i̼ệ̼n̼ K̼S̼N̼D̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼ đ̼ã̼ đ̼ề̼ n̼g̼h̼ị̼ T̼A̼N̼D̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼ t̼u̼y̼ê̼n̼ p̼h̼ạ̼t̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼r̼u̼n̼g̼ H̼u̼y̼ê̼n̼ (̼3̼0̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ ở̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ T̼h̼ạ̼c̼h̼ T̼h̼ấ̼t̼)̼ m̼ứ̼c̼ á̼n̼ t̼ử̼ h̼ì̼n̼h̼ v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ “̼G̼i̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ 4̼-̼5̼ n̼ă̼m̼ t̼ù̼ v̼ề̼ t̼ộ̼i̼ “̼C̼ố̼ ý̼ g̼â̼y̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼í̼c̼h̼”̼,̼ t̼ổ̼n̼g̼ h̼ợ̼p̼ c̼h̼u̼n̼g̼ l̼à̼ t̼ử̼ h̼ì̼n̼h̼,̼ b̼u̼ộ̼c̼ b̼ồ̼i̼ t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ h̼ơ̼n̼ 4̼6̼0̼ t̼r̼i̼ệ̼u̼ đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ v̼ớ̼i̼ c̼h̼ị̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼ị̼ L̼u̼y̼ế̼n̼ -̼ m̼ẹ̼ đ̼ẻ̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ t̼r̼o̼n̼g̼ v̼ụ̼ á̼n̼,̼ V̼i̼ệ̼n̼ K̼i̼ể̼m̼ s̼á̼t̼ t̼h̼ấ̼y̼ c̼h̼ị̼ n̼à̼y̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ c̼ó̼ v̼a̼i̼ t̼r̼ò̼ đ̼ồ̼n̼g̼ p̼h̼ạ̼m̼ v̼ớ̼i̼ H̼u̼y̼ê̼n̼.̼

̼V̼i̼ệ̼n̼ K̼i̼ể̼m̼ s̼á̼t̼ c̼h̼o̼ r̼ằ̼n̼g̼,̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ủ̼a̼ b̼ị̼ c̼á̼o̼ l̼à̼ n̼g̼u̼y̼ h̼i̼ể̼m̼,̼ x̼â̼m̼ h̼ạ̼i̼ đ̼ế̼n̼ q̼u̼y̼ề̼n̼ s̼ố̼n̼g̼ t̼h̼i̼ê̼n̼g̼ l̼i̼ê̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ c̼o̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ B̼ị̼ c̼á̼o̼ b̼ấ̼t̼ c̼h̼ấ̼p̼ p̼h̼á̼p̼ l̼u̼ậ̼t̼,̼ c̼ố̼ ý̼ t̼ư̼ớ̼c̼ đ̼o̼ạ̼t̼ m̼ạ̼n̼g̼ s̼ố̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ c̼o̼n̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ (̼b̼é̼ g̼á̼i̼ 3̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

̼H̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ủ̼a̼ b̼ị̼ c̼á̼o̼ p̼h̼ạ̼m̼ t̼ộ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ d̼à̼i̼,̼ h̼a̼i̼ l̼ầ̼n̼ t̼r̼ở̼ l̼ê̼n̼.̼ B̼ị̼ h̼ạ̼i̼ t̼r̼o̼n̼g̼ v̼ụ̼ á̼n̼ l̼à̼ t̼r̼ẻ̼ e̼m̼,̼ b̼ị̼ c̼á̼o̼ đ̼ã̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ g̼i̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ v̼ô̼ c̼ớ̼.̼ Q̼u̼a̼ đ̼ó̼ t̼h̼ể̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼í̼n̼h̼ c̼h̼ấ̼t̼ c̼ô̼n̼ đ̼ồ̼,̼ đ̼ộ̼n̼g̼ c̼ơ̼ đ̼ê̼ h̼è̼n̼,̼ m̼a̼n̼ r̼ợ̼.̼

̼”̼H̼à̼n̼h̼ v̼i̼ đ̼ó̼ g̼â̼y̼ r̼a̼ m̼ấ̼t̼ m̼á̼t̼ đ̼a̼u̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ g̼ì̼ b̼ù̼ đ̼ắ̼p̼ v̼ớ̼i̼ g̼i̼a̼ đ̼ì̼n̼h̼ b̼ị̼ h̼ạ̼i̼,̼ g̼â̼y̼ b̼ấ̼t̼ b̼ì̼n̼h̼ t̼r̼o̼n̼g̼ x̼ã̼ h̼ộ̼i̼”̼,̼ đ̼ạ̼i̼ d̼i̼ệ̼n̼ V̼i̼ệ̼n̼ K̼i̼ể̼m̼ s̼á̼t̼ c̼h̼o̼ h̼a̼y̼.̼

̼T̼u̼y̼ n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ V̼i̼ệ̼n̼ K̼i̼ể̼m̼ s̼á̼t̼ đ̼ề̼ n̼g̼h̼ị̼ x̼e̼m̼ x̼é̼t̼ v̼i̼ệ̼c̼ b̼ị̼ c̼á̼o̼ c̼ó̼ m̼ẹ̼ đ̼ẻ̼ t̼ặ̼n̼g̼ t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ h̼u̼â̼n̼ c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ k̼h̼á̼n̼g̼ c̼h̼i̼ế̼n̼,̼ b̼ị̼ c̼á̼o̼ c̼ó̼ n̼h̼ư̼ợ̼c̼ đ̼i̼ể̼m̼ v̼ề̼ t̼h̼ể̼ c̼h̼ấ̼t̼ (̼k̼h̼i̼ế̼m̼ t̼h̼í̼n̼h̼)̼.̼

Đại diện Viện Kiểm sát luận tội với hành vi của bị cáo Nguyễn Trung Huyên. Ảnh: V.D
Đ̼ạ̼i̼ d̼i̼ệ̼n̼ V̼i̼ệ̼n̼ K̼i̼ể̼m̼ s̼á̼t̼ l̼u̼ậ̼n̼ t̼ộ̼i̼ v̼ớ̼i̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ c̼ủ̼a̼ b̼ị̼ c̼á̼o̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼r̼u̼n̼g̼ H̼u̼y̼ê̼n̼.̼ Ả̼n̼h̼:̼ V̼.̼D̼

Q̼u̼a̼ n̼ử̼a̼ n̼g̼à̼y̼ x̼é̼t̼ x̼ử̼,̼ V̼i̼ệ̼n̼ K̼i̼ể̼m̼ s̼á̼t̼ t̼h̼ấ̼y̼ l̼ờ̼i̼ k̼h̼a̼i̼ c̼ủ̼a̼ H̼u̼y̼ê̼n̼ p̼h̼ù̼ h̼ợ̼p̼ v̼ớ̼i̼ v̼ụ̼ v̼i̼ệ̼c̼.̼ T̼r̼o̼n̼g̼ v̼ụ̼ á̼n̼ n̼à̼y̼,̼ b̼ị̼ c̼á̼o̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ m̼ộ̼t̼ m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ đ̼ó̼,̼ t̼ừ̼ t̼h̼á̼n̼g̼ 9̼.̼2̼0̼2̼1̼ đ̼ế̼n̼ n̼g̼à̼y̼ 1̼7̼.̼1̼.̼2̼0̼2̼2̼,̼ H̼u̼y̼ê̼n̼ c̼ù̼n̼g̼ c̼h̼ị̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼ị̼ L̼u̼y̼ế̼n̼ đ̼ư̼a̼ c̼h̼á̼u̼ Đ̼ỗ̼ N̼g̼ọ̼c̼ A̼ (̼s̼i̼n̼h̼ n̼g̼à̼y̼ 1̼8̼.̼2̼.̼2̼0̼1̼8̼;̼ l̼à̼ c̼o̼n̼ r̼i̼ê̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼ị̼ L̼u̼y̼ế̼n̼)̼ t̼h̼u̼ê̼ t̼r̼ọ̼ t̼ạ̼i̼ k̼h̼u̼ n̼h̼à̼ t̼r̼ọ̼ ở̼ t̼h̼ô̼n̼ M̼ụ̼c̼ U̼y̼ê̼n̼,̼ x̼ã̼ T̼â̼n̼ X̼ã̼ v̼à̼ t̼h̼ô̼n̼ P̼h̼ú̼ Đ̼a̼ 1̼,̼ x̼ã̼ C̼ầ̼n̼ K̼i̼ề̼m̼,̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ T̼h̼ạ̼c̼h̼ T̼h̼ấ̼t̼,̼ t̼h̼à̼n̼h̼ p̼h̼ố̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ c̼h̼u̼n̼g̼ s̼ố̼n̼g̼,̼ H̼u̼y̼ê̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ đ̼á̼n̼h̼ g̼â̼y̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼í̼c̼h̼,̼ t̼ì̼m̼ c̼á̼c̼h̼ g̼i̼ế̼t̼ c̼h̼á̼u̼ Đ̼ỗ̼ N̼g̼ọ̼c̼ A̼ đ̼ể̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ p̼h̼ả̼i̼ n̼u̼ô̼i̼ d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ể̼ ả̼n̼h̼ h̼ư̼ở̼n̼g̼ đ̼ế̼n̼ c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ H̼u̼y̼ê̼n̼ v̼à̼ c̼h̼ị̼ L̼u̼y̼ế̼n̼.̼

̼V̼à̼o̼ m̼ộ̼t̼ n̼g̼à̼y̼ g̼i̼ữ̼a̼ t̼h̼á̼n̼g̼ 9̼.̼2̼0̼2̼1̼,̼ t̼ạ̼i̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ t̼r̼ọ̼,̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼r̼u̼n̼g̼ H̼u̼y̼ê̼n̼ đ̼ã̼ d̼ù̼n̼g̼ b̼ộ̼t̼ k̼e̼o̼ k̼h̼ô̼ d̼á̼n̼ g̼ỗ̼ đ̼ổ̼ v̼à̼o̼ m̼ũ̼i̼ c̼h̼á̼u̼ Đ̼ỗ̼ N̼g̼ọ̼c̼ A̼.̼ D̼o̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼ v̼à̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ n̼ê̼n̼ c̼h̼á̼u̼ A̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ b̼ị̼ t̼ổ̼n̼ h̼ạ̼i̼ 1̼3̼%̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ t̼ố̼i̼ 9̼.̼1̼0̼.̼2̼0̼2̼1̼,̼ t̼ạ̼i̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ t̼r̼ọ̼,̼ H̼u̼y̼ê̼n̼ đ̼ã̼ p̼h̼a̼ 2̼ g̼ó̼i̼ t̼h̼u̼ố̼c̼ t̼r̼ừ̼ s̼â̼u̼ v̼à̼o̼ c̼h̼a̼i̼ n̼ư̼ớ̼c̼ n̼g̼ọ̼t̼ C̼2̼ b̼ắ̼t̼ c̼h̼á̼u̼ A̼ u̼ố̼n̼g̼,̼ l̼à̼m̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ b̼ị̼ n̼g̼ộ̼ đ̼ộ̼c̼ p̼h̼ả̼i̼ n̼h̼ậ̼p̼ v̼i̼ệ̼n̼ c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼ v̼à̼ b̼ị̼ t̼ổ̼n̼ h̼ạ̼i̼ 2̼1̼%̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 1̼6̼h̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼2̼.̼1̼1̼.̼2̼0̼2̼1̼,̼ t̼ạ̼i̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ t̼r̼ọ̼,̼ H̼u̼y̼ê̼n̼ b̼ỏ̼ 2̼ đ̼i̼n̼h̼ v̼í̼t̼ v̼à̼o̼ m̼i̼ệ̼n̼g̼ c̼h̼á̼u̼ A̼ b̼ắ̼t̼ c̼h̼á̼u̼ A̼ n̼u̼ố̼t̼.̼ D̼o̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ v̼à̼ c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼ k̼ị̼p̼ t̼h̼ờ̼i̼ n̼ê̼n̼ c̼h̼á̼u̼ A̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 2̼3̼h̼ n̼g̼à̼y̼ 2̼4̼.̼1̼2̼.̼2̼0̼2̼1̼,̼ t̼ạ̼i̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ t̼r̼ọ̼,̼ H̼u̼y̼ê̼n̼ đ̼á̼n̼h̼ v̼à̼o̼ c̼á̼n̼h̼ t̼a̼y̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼á̼u̼ A̼,̼ l̼à̼m̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ n̼g̼ã̼ n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ s̼a̼n̼g̼ t̼r̼á̼i̼,̼ t̼a̼y̼ p̼h̼ả̼i̼ c̼h̼ố̼n̼g̼ x̼u̼ố̼n̼g̼ s̼à̼n̼ v̼à̼ b̼ị̼ g̼ã̼y̼ 1̼/̼3̼ d̼ư̼ớ̼i̼ t̼h̼â̼n̼ x̼ư̼ơ̼n̼g̼ c̼á̼n̼h̼ t̼a̼y̼ p̼h̼ả̼i̼,̼ b̼ị̼ t̼ổ̼n̼ h̼ạ̼i̼ 2̼1̼%̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼.̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ 8̼h̼ n̼g̼à̼y̼ 1̼7̼.̼1̼.̼2̼0̼2̼2̼,̼ t̼ạ̼i̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ t̼r̼ọ̼,̼ H̼u̼y̼ê̼n̼ đ̼ã̼ d̼ù̼n̼g̼ q̼u̼ả̼ t̼ạ̼ b̼ằ̼n̼g̼ b̼ê̼t̼ô̼n̼g̼ b̼ọ̼c̼ n̼h̼ự̼a̼ đ̼ó̼n̼g̼ l̼i̼ê̼n̼ t̼i̼ế̼p̼ 1̼0̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ đ̼i̼n̼h̼ x̼u̼n̼g̼ q̼u̼a̼n̼h̼ v̼ù̼n̼g̼ đ̼ỉ̼n̼h̼ đ̼ầ̼u̼ c̼ủ̼a̼ c̼h̼á̼u̼ A̼,̼ l̼à̼m̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ b̼ị̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ n̼ặ̼n̼g̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ đ̼ư̼a̼ c̼ấ̼p̼ c̼ứ̼u̼ v̼à̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼ t̼ạ̼i̼ B̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼ đ̼a̼ k̼h̼o̼a̼ X̼a̼n̼h̼ P̼ô̼n̼ -̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ 2̼2̼h̼ n̼g̼à̼y̼ 1̼2̼.̼3̼.̼2̼0̼2̼2̼,̼ c̼h̼á̼u̼ A̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼ t̼ạ̼i̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼.̼ N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ n̼h̼â̼n̼ c̼h̼á̼u̼ A̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼ d̼o̼ v̼i̼ê̼m̼ n̼ã̼o̼,̼ t̼h̼o̼á̼i̼ h̼ó̼a̼ n̼ã̼o̼ t̼r̼ê̼n̼ d̼i̼ệ̼n̼ r̼ộ̼n̼g̼ (̼c̼h̼ế̼t̼ n̼ã̼o̼)̼,̼ h̼ậ̼u̼ q̼u̼ả̼ c̼ủ̼a̼ v̼ù̼n̼g̼ đ̼ầ̼u̼ b̼ị̼ t̼á̼c̼ đ̼ộ̼n̼g̼ b̼ở̼i̼ 1̼0̼ d̼ị̼ v̼ậ̼t̼ b̼ằ̼n̼g̼ k̼i̼m̼ l̼o̼ạ̼i̼ x̼u̼y̼ê̼n̼ q̼u̼a̼ x̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼.̼.̼

̼T̼o̼à̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼.̼

Hôm Nay: Xét xử kẻ đó.ng đi.nh vào đầu bé 3 tuổi gây t.ử vo.ng

N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼r̼u̼n̼g̼ H̼u̼y̼ê̼n̼ r̼a̼ t̼ò̼a̼ v̼ớ̼i̼ c̼á̼o̼ b̼u̼ộ̼c̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ b̼ạ̼o̼ h̼à̼n̼h̼ c̼o̼n̼ r̼i̼ê̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ t̼ì̼n̼h̼,̼ đ̼ó̼n̼g̼ 1̼0̼ đ̼i̼n̼h̼ d̼à̼i̼ 2̼ c̼m̼ v̼à̼o̼ đ̼ầ̼u̼ k̼h̼i̼ế̼n̼ b̼é̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ 1̼3̼/̼1̼0̼,̼ b̼ị̼ c̼á̼o̼ H̼u̼y̼ê̼n̼,̼ 3̼0̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ t̼r̼ú̼ x̼ã̼ T̼h̼ạ̼c̼h̼ H̼ò̼a̼,̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ T̼h̼ạ̼c̼h̼ T̼h̼ấ̼t̼ b̼ị̼ T̼A̼N̼D̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼ x̼é̼t̼ x̼ử̼ v̼ề̼ h̼a̼i̼ t̼ộ̼i̼ G̼i̼ế̼t̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ v̼à̼ C̼ố̼ ý̼ g̼â̼y̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼í̼c̼h̼,̼ t̼h̼e̼o̼ Đ̼i̼ề̼u̼ 1̼2̼3̼ v̼à̼ 1̼3̼4̼ B̼ộ̼ l̼u̼ậ̼t̼ H̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼.̼

̼T̼h̼ẩ̼m̼ p̼h̼á̼n̼ M̼a̼i̼ V̼ă̼n̼ Q̼u̼a̼n̼g̼ l̼à̼m̼ c̼h̼ủ̼ t̼ọ̼a̼ p̼h̼i̼ê̼n̼ t̼ò̼a̼.̼ C̼h̼á̼n̼h̼ á̼n̼ T̼A̼N̼D̼ H̼à̼ N̼ộ̼i̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ H̼ữ̼u̼ C̼h̼í̼n̼h̼ t̼r̼ự̼c̼ t̼i̼ế̼p̼ t̼h̼a̼m̼ g̼i̼a̼ H̼Đ̼X̼X̼.̼

Bị cáo Nguyễn Trung Huyên tại phiên xét xử sáng nay. Ảnh: Danh Lam

B̼ị̼ c̼á̼o̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼r̼u̼n̼g̼ H̼u̼y̼ê̼n̼ t̼ạ̼i̼ p̼h̼i̼ê̼n̼ x̼é̼t̼ x̼ử̼ s̼á̼n̼g̼ n̼a̼y̼.̼ Ả̼n̼h̼:̼ D̼a̼n̼h̼ L̼a̼m̼

C̼á̼o̼ t̼r̼ạ̼n̼g̼ x̼á̼c̼ đ̼ị̼n̼h̼,̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼2̼,̼ c̼h̼ị̼ N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼ị̼ L̼a̼n̼,̼ t̼r̼ú̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ T̼h̼ạ̼c̼h̼ T̼h̼ấ̼t̼,̼ k̼ế̼t̼ h̼ô̼n̼ v̼à̼ c̼ó̼ 3̼ c̼o̼n̼ g̼á̼i̼,̼ t̼r̼o̼n̼g̼ đ̼ó̼ b̼é̼ M̼a̼i̼ s̼i̼n̼h̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼1̼8̼ l̼à̼ c̼o̼n̼ ú̼t̼.̼ S̼a̼u̼ k̼h̼i̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼ L̼a̼n̼ l̼y̼ h̼ô̼n̼,̼ đ̼ầ̼u̼ n̼ă̼m̼ 2̼0̼2̼1̼,̼ h̼a̼i̼ c̼o̼n̼ l̼ớ̼n̼ ở̼ v̼ớ̼i̼ b̼ố̼,̼ c̼o̼n̼ ú̼t̼ ở̼ v̼ớ̼i̼ m̼ẹ̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ 9̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ c̼h̼ị̼ L̼a̼n̼ c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ v̼ề̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ t̼r̼ọ̼ c̼ủ̼a̼ H̼u̼y̼ê̼n̼ c̼h̼u̼n̼g̼ s̼ố̼n̼g̼ n̼h̼ư̼ v̼ợ̼ c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ H̼u̼y̼ê̼n̼ k̼h̼a̼i̼ t̼r̼o̼n̼g̼ t̼h̼ờ̼i̼ g̼i̼a̼n̼ n̼à̼y̼ t̼h̼ấ̼y̼ M̼a̼i̼ “̼c̼ó̼ t̼h̼á̼i̼ đ̼ộ̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ n̼g̼h̼e̼ l̼ờ̼i̼”̼ n̼ê̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ h̼ạ̼,̼ g̼â̼y̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ t̼í̼c̼h̼,̼ t̼ì̼m̼ c̼á̼c̼h̼ g̼i̼ế̼t̼ đ̼ể̼ k̼h̼ô̼n̼g̼ p̼h̼ả̼i̼ n̼u̼ô̼i̼ d̼ư̼ỡ̼n̼g̼,̼ “̼k̼h̼ô̼n̼g̼ đ̼ể̼ l̼à̼m̼ ả̼n̼h̼ h̼ư̼ở̼n̼g̼ đ̼ế̼n̼ c̼u̼ộ̼c̼ s̼ố̼n̼g̼ c̼ủ̼a̼ H̼u̼y̼ê̼n̼ v̼à̼ c̼h̼ị̼ L̼a̼n̼”̼.̼

̼T̼h̼á̼n̼g̼ 9̼ đ̼ế̼n̼ 1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ t̼ạ̼i̼ p̼h̼ò̼n̼g̼ t̼r̼ọ̼,̼ H̼u̼y̼ê̼n̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ l̼ầ̼n̼ d̼ù̼n̼g̼ t̼h̼ủ̼ đ̼o̼ạ̼n̼ t̼à̼n̼ đ̼ộ̼c̼ g̼â̼y̼ t̼ổ̼n̼ h̼ạ̼i̼ s̼ứ̼c̼ k̼h̼ỏ̼e̼ c̼h̼o̼ b̼é̼ M̼a̼i̼ n̼h̼ư̼n̼g̼ đ̼ề̼u̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼,̼ c̼ứ̼u̼ c̼h̼ữ̼a̼ k̼ị̼p̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ 1̼7̼/̼1̼,̼ H̼u̼y̼ê̼n̼ đ̼ó̼n̼g̼ l̼i̼ê̼n̼ t̼i̼ế̼p̼ 1̼0̼ c̼h̼i̼ế̼c̼ đ̼i̼n̼h̼ n̼h̼ỏ̼ d̼à̼i̼ 2̼,̼1̼ c̼m̼ v̼à̼o̼ đ̼ầ̼u̼ đ̼ứ̼a̼ t̼r̼ẻ̼ g̼â̼y̼ t̼ổ̼n̼ t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ n̼ặ̼n̼g̼.̼ S̼a̼u̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ n̼g̼à̼y̼ đ̼i̼ề̼u̼ t̼r̼ị̼,̼ t̼ố̼i̼ 1̼2̼/̼3̼,̼ c̼h̼á̼u̼ M̼a̼i̼ t̼ử̼ v̼o̼n̼g̼ t̼ạ̼i̼ b̼ệ̼n̼h̼ v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼*̼T̼ê̼n̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ đ̼ã̼ t̼h̼a̼y̼ đ̼ổ̼i̼.̼

Bình luận của bạn